представяне

                              ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ        

Екатерина Данчева Генешка  е  дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор  с диплома № 0475 от 1999г. От 1999г. до 31.12.2002г. практикува непрекъснато като дипломиран експерт-счетоводител по Националните одиторски стандарти, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти. През 2002г. на основание параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за независимия финансов одит за участие в курсовете за повишаване квалификация по Международните счетоводни стандарти / IAS /и Международните одиторски стандарти /ISA/  има право да извършва независим финансов одит след 1 януари 2003г.по смисъла на Закона за независимия финансов одит / Обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2008 г./.До настоящата година г-жа Генешка практикува без прекъсване като одитор. Със своите клиенти тя има дългогодишен опит в одита на дейности в сферата на търговията, транспорта, производството и услугите, както и с дружества, извършващи дейности по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и фондовите борси и Закона за акционерните сружества със специална инвестиционна цел.
                         През цялото време на практиката си като независим одитор г-жа Генешка е повишавала квалификацията си чрез редовно и ежегодно участие в семинари за своя сметка, огранизирани от Института на дипломираните експерт-счетоводители по Международни одиторски стандарти, Международни счетоводни стандарти, Национални стандарти за финансово отчитане за малки и средни предприятия, Финансови инструменти и международни практики.За 2008г. има общо 40 часа обучение по МСС 1 и НСФОМСП и Финансови инструменти.

                               

Правна и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор:

Упражняването на професията на регистриран одитор се извършва от името на индивидуалната практика и чрез регистрирано предприятие:МЕГА ЕМ КОНСУЛТ-ЕООД, ЕИК:130289113,и КЕЙ ДЖИ МИЛИЪН-ЕООД, ЕИК:202029013 с адрес на управление гр.София, ж.к."Западен парк",бл.136,вх.Б,ап.19, където регистрираният одитор е управител и едноличен собственик на капитала.Дружествата не са регистрирани като специализирани одиторски предприятия и не са част от мрежа.


           Контрол върху качеството на одиторските услуги:


                         До настоящия момент няма наложени наказания за нарушения на действащото законодателство, по което е осъществявала дейността си.

                                     Извършвани са проверки по контрол върху качеството на одиторските услуги от Комисията за контрол към Института на дипломираните експерт-счетоводители през 2005г. и 2007г.При първата проверка на организацията и контрола върху качеството на одиторската дейност и одиторските ангажименти бяхя проверени 25 процента от отработеното време ,а през втората бе обхванато 48,11 процента от него със задоволителна оценка.Датата на последната проверка е 30.11.2007г. Няма наложени санкции от страна на контролните органи.

                      С Решение №149/09.10.2012г. на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Заповед№04-0475-27-013/16.01.2013г. на Председателя на КПНРО, бе извършена проверка на качеството на одиторските услуги на регистрирания одитор.Проверката завърши на 12.02.2013г. Установени са пропуски, за които са дадени съответните предписания за изпълнение в определени срокове.

                     С Решение № 125/10.09.2013г. на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Заповед №04-0475-18-05/09.01.2014г. на Председателя на КПНРО, бе извършена проверка на качеството на одиторските услуги на регистрирания одитор за периода от 01.07.2012г. до 31.07.2013г. Проверката завърши на 06.02.2014г. с Решение на КПНРО №28818.02.2014г. , с което потвърждава дадената оценка "А" за качество на одиторската практика за периода.

София,31.03.2014г.

                         Във връзка с новите изисквания по прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма е подадена Декларация №5 /към т.32 от Единните вътрешни правила за КПИПФТ на ИДЕС/ на 1-ви октомври 2009г., чрез която е декларирано, че ще се спазват правилата, приети от Института, при извършване на финансов одит на дружествата.

                        В практиката си като независим одитор г-жа Генешка спазва изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители и по отношение на принципа независимост , който е :

1. Независимост на мнението– състояние на съзнанието, което позволява изразяването на мнение, без върху него да се отразяват влияния, които компрометират професионалната му преценка, и позволявайки на дадено лице да действа почтено и обективно, като упражни професионален скептицизъм.
2. Независимост в поведението – избягване на факти и обстоятелства, които са толкова съществени, че обективна в преценката си и информирана трета страна, разполагаща с познания за цялата уместна за целта информация,включително прилаганите предпазни мерки, би достигнала до разумното заключение, че почтеността, обективността или професионалният скептицизъм на одитора ,за изразяване на сигурност са били нарушени.

Практиката по спазването на този принцип в периода на одита на тези дружества се изразява в прецизна оценка  на независимостта и заплахите за нея. В случай на одиторски ангажимент, периодът на ангажимента включва периода,обхванат от финансовия отчет, върху който фирмата издава доклад. Когато дадено предприятие стане клиент за одит по време или след периода, обхванат от финансовия отчет, върху който одитора ще издаде доклад, той следва да обмисли дали могат да възникнат някакви заплахи за независимостта от:

• финансови или бизнес взаимоотношения с клиента за одит по време или след периода, обхванат от финансовия отчет, но преди приемането на одиторския ангажимент;
• предходни услуги, предоставяни на клиента за одит.

Обикновената одиторска практика в този случай е задълбочен анализ на обстоятелствата, които бихи били от съществено значение при спазване на принципа за независимост , след което връчване на официална декларация, включваща доказателства за независимостта, адресирана до Ръководството на дружеството и представена  на Одитния му комитет.
В случай на услуги, които не са свързани с изразяване на сигурност, които са предоставяни на клиент за одит по време или след периода, обхванат във финансовия отчет, но преди започването на професионалните услуги във връзка с одита, и тези услуги бъдат забранени по време на периода на одиторския ангажимент, следва да се обърне внимание на заплахите за независимостта, ако има такива, произтичащи от тези услуги. Ако заплахата е различна от очевидно несъществена,следва да се обмислят предпазни мерки и да се приложат, ако е необходимо, за да се намали заплахата до приемливо ниво. Тези предпазни мерки биха могли да включват:

• обсъждане с лицата, натоварени с общо управление на клиента, като например с одиторския комитет, на въпроси на независимостта, свързани с предоставянето на услугите, които не са за изразяване на сигурност;
• получаване на потвърждение за разбирането на отговорността си от страна на клиента за одит относно резултатите от услугите, които не са за изразяване насигурност;
• невключване на персонала, който предоставя услуги, които не са за изразяване на сигурност, в одиторския ангажимент;
• ангажиране на друга фирма да извърши преглед на резултатите от услугите, които не са за изразяване на сигурност или за повторно извършване на услугите,които не са за изразяване на сигурност до степента, до която това е необходимо, за да се позволи да поеме отговорност за тези услуги.

        Практиката в този случай е непоемане  на  ангажимент,обстоятелствата при който дават индикации за заплаха на независимостта на одитора.

         Подобряване качеството на одиторската дейност:

         Във връзка с изпълнението на изискването на Международен стандарт за контрол върху качеството/МСКК/ 1 , с цел подобряване качеството на одитната дейност,

Във връзка с изпълнението на изискването на Международен стандарт за контрол върху качеството/МСКК/ 1 , с цел подобряване качеството на одитната дейност,е разработена система за контрол върху качеството на на одити,сътласно изискванията на цитирания стандарт.Системата включва изявление и обща политика,функции и отговорност на одитора, приложими етични изисквания  за недависимост,ротация,конфликт на интереси,конфиденциалност.В нея подробно са описани процедурите  по приемане и продължаване на взаимоотношенията с клиенти, предложенията за нови клиенти, непрекъснататото професионално развитие, изпълнение на ангажименти, консултации, текущо наблюдение и оплаквания,и обвинителни твърдения,както и начина на създаване и съхранение на одиторската документация. В приетата система за контрол целта на одиторае да създаде, внедри, поддържа, наблюдава текущо и налага система за контрол върху качеството, която осигурява разумна степен на сигурност, че тойизпълнява изискванията на Международния стандарт за контрол върху качеството (МСКК) 1 „Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги”и че докладите на  регистрирания одитор за ангажимента са подходящи за съответните обстоятелства.Регистрираният одитор носи отговорност за системата за контрол върху качеството и нейното ефективно функциониране.

Системата за контрол върху качеството е изградена върху принципи, които подчертават:

·                Етичното поведение;

·                Независимост и обективност;

·                Поддържане на професионална компетентност;

·                Надлежно внимание и качество на работата;

·                Общо приети стандарти за практика;

·                Яснота на формулировките и насоките;

·                Практичност и уместност, съобразно икономическата среда, размера на ресурсите, както и разумни съображения за разходи /ползи по отношение на клиентите и фирмата;

·                Запазване в разумна степен на клиентите;

През 2011г. е сключен договор  с "БиЕксПерт"-ООД, който гарантира допълнително,постепенно и независимо подобряване качеството на одиторските услуги.

   За  ангажиментите за 2012г. за одит на дружества от обществен интерес принципът за НЕЗАВИСИМОСТ е прилаган ,съгласно приетата система за контрол върху качеството.Съгласно същата система е извършен и преглед на този вид ангажименти.

За ангажиментите за 2013г. за одит на дружества от обществен интерес  принципът за НЕЗАВИСИМОСТ и прегледи на качеството от външни специалисти са прилагани, съгласно приетата система за контрол върху качеството на одиторските услуги.

   Основните насоки в разработената система за контрол върху качеството  са:

..."2.1                Независимост

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР и всички служители трябва да са независими, както като мнение, така и като поведение, от своите клиенти за изразяване на сигурност и от ангажиментите си.

Независимостта се поддържа в течение на срока на ангажимента по отношение на всички ангажименти за изразяване на сигурност, както е определено от и в:

·                 Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Международната федерация на счетоводителите (Кодекс на МФС), в частност, Раздел 290;

·                Международния стандарт за контрол върху качеството (МСКК) 1 „Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на финансови отчети и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги”

·                Международен одиторски стандарт (МОС) 220, „Контрол върху качеството на одит на финансови отчети.”

В случай че заплахите за независимостта не могат да бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво посредством прилагане на подходящи предпазни мерки, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР прекратява дейността, участието си или взаимоотношението, предизвикващо заплахата или отказва да приеме или продължи ангажимента (когато оттеглянето не е забранено от закон или нормативен акт).

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР носи отговорност и трябва да гарантира подходящо разрешаване на случаите на заплаха за независимостта. РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР осъществява преглед на конкретните обстоятелства за действителни или потенциални заплахи по отношение независимостта.

РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР документира подробности за идентифицираните заплахи, включително взаимоотношения и обстоятелства с участие на клиент, както и приложените предпазни мерки, като попълва Въпросник за приемане/продължаване на ангажимент .

2.1.1    Ротация на РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР по ангажименти за одит на дружества, извършващи дейност от обществен интерес

При всички ангажименти за одит на дружества, извършващи дейност от обществен интерес РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР се придържа към Закона за независимия финансов одит относно задължителната ротация.

Оценяването на независимостта на екипа по ангажимента представлява важна част от процедурите по приемане и продължаване взаимоотношенията с клиента. Когато в резултат на оценяването се стигне до заключение, че е необходима ротация на определени лица, въпросът трябва да се отнесе до РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР.

2.1                      Конфликт на интереси

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР и служителите трябва да се придържат към Раздел 290 от Кодекса на МФС във връзка с интереси, влияния или взаимоотношения, които могат да породят конфликт на интереси. РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР и служителите трябва да са свободни от всякакви свързани с работата на клиента интереси, влияния и взаимоотношения, които нарушават професионалната преценка или обективността.

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР носи отговорност за разработване, въвеждане, съответствие, принудително налагане и текущо наблюдение на практическите методи и процедури, създадени с оглед подпомагане РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР и служителите при разбиране, идентифициране, документиране и справяне със случаите на конфликт на интереси и взимане на решение за тяхното подходящо разрешаване.

Когато бъдат идентифицирани действителни и потенциални конфликти на интереси РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР прилага подходящи процедури. Когато се идентифицира конфликт или потенциален конфликт на интереси, РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР не предприема действия, докато не извърши цялостен преглед на фактите и обстоятелствата, свързани със ситуацията, и се увери, че изискваните предпазни мерки и комуникации са приложени и е целесъобразно да се действа. Всички обстоятелства се документират.

2.1                Конфиденциалност

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР и служителите защитават и пазят поверителността на всяка информация за клиента, която съгласно действащите закони, актове на регулаторни органи, Раздел 140 от Кодекса на МФС и специфични изисквания или споразумения с клиента се изисква да бъде конфиденциална и защитена.

3.1           Приемане и продължаване на взаимоотношенията

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР приема нови ангажименти или продължава съществуващите ангажименти и взаимоотношения с клиенти само след осъществяване процес на преглед от страна на РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР.

За всеки продължаващ ангажимент се прави документиран преглед на продължаване взаимоотношенията с клиента, с цел  да се реши дали, на база предходния ангажимент и планирането за продължаващия ангажимент, е уместно да се продължи да се предоставят услуги на клиента (Приложение 1).

Ако след приключване на фазата на приемане и планиране на ангажимента се идентифицират съществени рискове, свързани с клиента или ангажимента, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОРобмисля възможността да се консултира с външен квалифициран професионалист и документира начина, по които са разрешени въпросите.

Ако, след приемане или продължаване на ангажимента, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР получи информация, която, ако е била известна по-рано, би довела до отказ от ангажимента, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР следва да обмисли дали да продължи ангажимента, като в обичайния случай потърси правна консултация относно позицията си и вариантите за действие с оглед гарантиране спазването на всички професионални, регулаторни и законови изисквания.

3.2           Отказване от взаимоотношение с клиент

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР спазва определен ред, когато се установи, че е необходимо оттегляне от ангажимент, който включва разглеждане на професионалните, регулаторни и законови изисквания и всяко задължително докладване, което трябва да бъде предприето като последствие.

3.3           Предложения за нови клиенти

По отношение на всеки нов клиент по ангажимент трябва да бъде осъществен и документиран процес на преглед преди РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР да приеме ангажимента.

4.1           Непрекъснато професионално развитие

РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР трябва да отговори на минималните изисквания по отношение на непрекъснатото професионално развитие в съответствие с Международен стандарт на МФС за образование 7 (МСО) 7, “Непрекъснато професионално развитие: Програма за учене през целия живот и непрекъснато развитие на професионалната компетентност” и изискванията на Закона за независимия финансов одит и Устава на ИДЕС, като се обучава по професионални въпроси не по-малко от 40 часа годишно.

5.              Изпълнение на ангажимента

Посредством системата за контрол върху качеството, РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР осигурява ангажиментите да се изпълняват в съответствие с професионалните стандарти и приложимите регулаторни и законови изисквания.